Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— U heeft ook nog een proces gehad over een collier, meen ik, met een juwelier uit de Avenue de 1'Opéra?

— Die luid mij voor de helft waardelooze prullen in de hand gestopt.

— En u kreeg' toen honderd duizend francs schadevergoeding?

— Was dat maar waar geweest! Weineen, die advertenties, welke mijn vader in het Nieuws plaatste, berustten weer op de puurste phantasie. Het was wel leuk, vond hij, als de lui in Holland meenden, dat ik een douceurtje van een halven ton had gekregen!

— En dus . . .

— Dus wilde, u eigenlijk wel den eindindruk weten, die op mij deze gansche perkara maakt? Holland is een klein land en Holland is een beroerd land, hoezeer men hier in den vreemde nog wel eens wat als „Sehnsucht" voelt . . .

Ik boog ootmoedig het hoofd.

Toen ik te Parijs optrad, koos ik een Indischen naam voor het tooneel en ik droeg mijns mans naam in 't gewone leven. De lui. die meenden, dat ik een Engelsche of een Schotsche was, liet ik in dien waan . . .

Mijn hartstocht voor 't tooneel kan ik op 't oogenblik den vrijen teugel vieren. Meer dan ik ooit denken kon, zie ik thans in. dat alle succes van bijkomende omstandigheden afhangt. Ik was knap — waarom zou ik het nu ook niet eens één keer mogen zeggen? - en de menschen, de mannen, houden van een knappe vrouw. Ze willen van een knappe vrouw zien: tot op de grenzen van het indiscrete. Vrees voor tocht vatten heb ik nooit gekend, ik herinner u slechts aan mijn décolletés, waartegen mijn man zich verzette. Welnu, ik begon met mij te décolleteeren en al meer en meer te décolleteeren. Met eiken sluier, dien ik afwierp, steeg mijn succes. Onder het voorgeven mijn dansen hoogst artistiek en karaktervol te vinden, mijn kunst dus prijzende, gingen ze 0111 de „nudité" te zien en dat is nóg zoo. Niemand zal zeggen „Ik ga vanavond daar of daar heen om Mata-Hari te zien dansen, die op 't laatst maar een heel dun sluiertje omhoudt ', of zooals in .,Vorhang auf" staat: „Schleier und Schleier ttiegt davon, nichts bleibt als ein durchsichtiges Gewebe . . en dat wil ik zien, neen, men zegt: ..Ik ga Mata-Hari zien, die Indische kunstenares, die in [haar dansen aanbidding, liefde, wraakzucht, zinnelijkheid, ja, God weet wat al niet meer, weet

Sluiten