Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekeren heer R. Mac Leod, een Hoofdofficier van het Ned. Ind. Leger; dat zij een Hollandsche is en met haar echtgenoot in Indië vertoefde. Door dit laatste kunt g'ij dus bekend zijn met de hoofdpunten van de Chronique scandaleuse van Margaretha Mac Leod, geboren Zelle, doch de bijzondere finesses der historie kent ge nog niet.

Welnu, wilt ge weten hoe een Hollandsche dame, van rang en stand, geworden is tot een veelbesproken danseres? Zijtge belust op nieuwtjes en schandaal, op onthullingen uit onze Hollandsche en Indische groote wereld! Ja? Welnu, leest dan dit boek en leest het goed!

Ziet, ik ben maar een Boekenwurm: mijn maatschappelijke positie, zoowel als mijn bekwaamheden, zijn gering; evenwel vermeen ik één goede eigenschap te bezitten en dat is: te kunnen lezen, goed te kunnen lezen!

Dit komt mij vaak te pas in 't leven, want al word ook ik, als zoovele anderen, wel eens de dupe van het gesproken woord of van een schijnheilig gezicht, moeielijker is het mij knollen voor citroenen te verkoopen op schrift! Zie je, daar heb je zoo'n stevigen houvast aan, zooals het liedje zegt. Men heeft den tijd tot nadenken, tot informeeren en naslaan, als 't noodig is — en doe je dat.... ja, dan!

Zoo is 't ook hier. Leest goed zeg ik u! Vergelijkt het geschrevene op bladzijde zooveel, eens met dat op een vorige bladzijde: denkt zoo nu en dan eens na — en ge zult spoedig ook de waarheden gaan lezen die er niet staan!

Dit boek moet doorgaan voor het, door edele verontwaardiging ingegeven, verweerschrift eener vrouw, die verguisd en mishandeld is (of heet te zijn) en van een vader die de eer zijner dochter (ook zijn eer) wil wreken! Als zoodanig is het opgezet en men heeft gepoogd dien toon tot het laatst vol te houden.

Of men daarin geslaagd is?

Leest goed, lezers! en zeg mij dan eens of hier en daar de aap niet leelijk uit den mouw komt kijken!?

Volgens mijn bescheiden oordeel is het geworden, voor de helft: een vuil pamflet, waarin waarheid en laster handig dooreen gehaspeld zijn, en voor de andere helft: een schreeuwend gekleurd reclamebiljet, vol snorkerij en bombarie!

Waarom ik het een pamflet noem?

Omdat de grenzen, van wat in een verweerschrift vereenig-

Sluiten