Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lafhartig schrijven aan den heer Yeldt, „dat er te Velp waarachtig niets te halen was en hij zelfs geloofde zich te herinneren, bij den Majoor geen sigaar opgestoken te hebben", maar bij de velerlei soorten van leugens, welke de heer Priem gestadig op fust heeft liggen, staat het ons volkomen vrij. van deze bewering te gelooven wat wij willen.

In ieder geval blijkt uit dit alles daghelder, dat juist voor den heer I'riem, de „duitenkwestie" de hoofdrol speelde in zijn smadelijk bedrijf en dat deze man dus wel allerminst het recht bezit, om dergelijke lage drijfveeren bij ons te vermoeden.

8. Het bewijs er van ligt voor de hand. Toen ik van den heer Priem, onmiddellijk na zijn weigering 0111 het boek voort te zetten, de ƒ150 — terugvorderde — immers, hij moest ze beschikbaar hebben liggen, voor de voorloopige kosten van het boek bekende hij niet bij machte te zijn het geld te restitueeren en vroeg daartoe uitstel tot de maand Februari van dit jaar! In Februari drong hij aan op een nieuw uitstel tot Maart en nu hij ook hieraan niet voldaan heeft, is hem het bedrag bij deurwaarders-exploit opgevorderd en zal hij zich een dezer dagen dienaangaande voor den Kantonrechter tc verantwoorden hebben."

9. „W ij verklaren ten stelligste, dat de twee boven vermelde advertenties nooit door ons op verschillende data in het Nieuws v. d. Dag geplaatst zijn. Vervolgens, dat wij. wat de heer Priem in twee gedeelten belieft te splitsen en op eigen houtje naar twee verschillende data verwijst, als één enkele advertentie op één enkelen datum in het Nieuws v. d. Dag geplaatst hebben, n.1. in het nummer van 2 Augustus 190(1

En ten derde, dat wij dus in ons boek volstrekt niet iets anders vermeld hebben dan wat wij in bovengenoemd dagblad annonceerden — dat wij de annonces niet opzettelijk en voor de eerste maal in ons boek onder elkaar hebben gezet, alsof dit in het Nieuws van den Dag niet ware geschied, maar dat wij de advertentie voor ons handschrift eenvoudig- hebben afgeschreven van het gedrukt origineel van het Nieuws v. d. Dag."

10. „Nu zeggen de menschen natuurlijk: „Jongen, jongen,, die ïn'neer Priem moet toch wel gelijk hebben, anders zou zoo'n voorname firma, als Craft & Co. lijkt te zijn, — 't is geen Craft alleen, hoor, maar Craft & Coooo,. — dat is zoo-

Sluiten