Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

min nog niet! — zijn geschrift niet uitgeven! Maar zij, „die méér van de zaak weten", zullen u gewoonweg zeggen, dat die bewuste Craft & Co. niemand anders is dan de heer G. H. Priem zelf in hoogst eigen persoon.

Wij hebben-hier namelijk te doen, met een echt flrma-fabrikanten-toefie, waardoor de heer Priem, om wille der voornaamdoenerij, oftewel om zijne heusch niet schitterende reputatie wat op te lappen, aan zijn handschrift een soort air tracht te geven, die hem veroorlooft het menschdom gemakkelijker beet te nemen."

11. „Nu zal men van ons natuurlijk bewijzen vorderen, dat dit interview inderdaad niet heeft plaats gehad. Wij sullen ze aanstonds voorleggen ..."

12. „En zoo'n prulschrijver, die dan „wel eens" een romannetje heeft geschreven, dat bij de meerderheid van het publiek niet eens in den smaak is gevallen, wil nu opeens een zakelijke psychologische karakterontleding ten beste geven over mijn dochter, wier gemoedsleven tengevolge der rampen uit het verleden tot een hoogen graad van intensiteit is gestegen en verstandig genoeg is geworden om zoomaar niet voor deu eersten den besten interviewer haar geheele hart te ontboezemen!"

Tot zoover is het moois, waarop ik even antwoorden wil, geteekend A. Zelle. Wat nu volgt is geteekend C. L. G. Veldt: 13. „De heer Priem, (firma Craft & Co.) schrijver en uitgever de „Naakte Waarheid", heeft, dat zal een ieder die er nu „meer van afweet", met me eens zijn, zich van de mooie zijde laten zien, doch wij zouden dien edelen strijder wel eens willen verzoeken, ook de andere zijde de medaille te vertoonen, ik zou er dan ook nog wel iets aan willen toevoegen

14. „ .... Was ik wel verbaasd over al die edele gevoelens die zoo maar onbewust op den bodem des Heeren Priems ziel lagen te sluimeren. De „niet onbekende auteur" diende ook de vriendschap, waarmede h\j nu schermt, nader te hebben uiteen gezet; immers in den zomer van lilOti deelde ik den heer Priem mede, dat ik van diens letterkundige verdiensten en werkkrachten niet langer gebruik zou maken; want het pu-

Sluiten