Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betaald moest worden) stelde ik den termijn van terugbetaling op Februari. In Februari had ik nog geen rekening van mijn drukker en stelde dus uit tot Maart. Zelle zelf heeft dat geld niet opgevorderd, maar bedoelde X. Toen was even later „I)e. Roman" verschenen en ik zag daarin dat een 20 pagina s van mijn copy was gebruikt. Ik weigerde toen het geld terug te geven, tot die zaak was opgehelderd, daar ik voor mijn copy honorarium in rekening wenschte te brengen of een vervolging wilde instellen.

De genoemde X. had dus een bewijsje van f 20Ü.— maar wist heel goed, dat dit feitelijk maar f 150.— was.

Wat geschiedde nu?

Den 26en Maart schrijft mij de heer Milet de 8. Aubin, deurwaarder, Hugo de Grootkade 30, het volgende briefje:

„Mijnheer!

Ik ontving van den heer A. Zelle alhier opdracht U te verzoeken terugbetaling eener som van f 200.— door ZEd. aan U verstrekt voor kosten van het drukken enz. van een boekwerk „Mata-Hari", zijnde door n aan de desbetreffende opdracht geen gevolg of uitvoering gegeven.

Door het niet voldoen aan Uwe verplichtingen /.ijt l gehouden de ontvangen gelden te restitueeren. Ten einde de kosten en onaangenaamheden eener gerechtelijke vervolging te vermijden stel ik u in de gelegenheid gemeld bedrag binnen 3 dagen na heden ten mijnen kantore te voldoen.

Achtend

UEd. dw. dn., C. E. MILET DE S. AUBIN.

Zelle was dus brutaal genoeg van de hem in stilte ter hand gestelde f 50.— niet te reppen en f 200.— te vragen. Ik antwoordde den deurwaarder, dat ik uit persoonlijke beleefdheid tegenover hem niet zwijgen wilde, maar dat ik met A. Zelle niets had uitstaan en niets uitstaan wenschte te hebben.

Den vierden April krijg ik van den deurwaarder Meijer een sommatie tot betaling van f 150, waarin staat „van insinuaut wordt geacht te hebben ontvangen een som van twee honderd gulden, waarvan echter vijftig gulden door insinuant volgens overeenkomst werden behouden"....

Hij durfde dus niet volhouden mij /' 200.— te hebben verstrekt. Maar hoe is 't nu mogelijk dat iemand mij f 200.— verstrekt en f 50.— behoudt? Dan geeft hij toch maar ƒ150?

Sluiten