Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«bon zielen te verderven, maar om te behouden.

Past dit toe, o priesters! Handelt hiernaar, o dienaren des geloofs, o predikanten! Verderft geen zielen door onverdraagzaamheid, door angstigmakerijen, door kleinzieligheden. Maar behoudt veler ziel, dat is veler leven en veler gezondheid, door het kweeken van liefderijkheid, door het aanprijzen van mensclienniin, door een Christendom, dat alle Christenen en niet-Chiistenen omvat. Zoo /ij het.

Derde zang. (Luc. X 41—42.)

Herinnert u de verhalen van Jezus en de vrouwen! Zoo lezen wij het volgende: En Jezus antwoordende zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u ovei vele dingen. Maar één ding is noodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden.

In liet leven van Jezus, in het leven van eiken strijder en voorganger, verschijnen Martha's en Maria's. En boetvaardige Magdalena's. En vele andere vrouwen. Want do viouw, het zich gevend beginsel, liet den man zoekende en den man aanvullende, de veelvoelende maar weinigdenkende, de in liefde levende en tot smarten geboren vrouw bewondert den voorganger, heeft medelijden met den martelaar, zoekt en troost en steunt

Sluiten