Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(liaagzaamheid en liefde. Onvergankelijke kern te midden van zooveel vergankelijks en onbegrijpelijks.

O onverdraagzamen, wat liebt gij van 1'aulus' Christendom gemaakt?

Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eere de één den ander voorgaande. — Maar gijlieden verdoemt en verkettert elkander.

Zegent ze die u vervolgen: zegent, en vervloekt niet. — Maar gijlieden kent meer vervloeking dan zegening.

AVeest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de liooge dingen, maar voegt u tot de nederige. — Maar gijlieden streeft slechts naar hoogheid, en macht, en rijkdom. Gij lacht 0111 het nederige. Gij zijt valscli en 011eenio' onder elkander.

r #

Indien liet mogelijk is, zooveel 111 u is, houdt vrede met alle menschen. — Maar gijlieden stookt tweedracht onder alle menschen, gij vervreemdt vader van moedei', en broeder van zuster, gij brengt oorlog in de huisgezinnen en haat in de families.

Indien dan uwen vijand hongert, zoo spijzig hem; indien hem dorst, zoo geef liera te drinken; woul van liet kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.

O onverdraagzamen, wat hebt gij van Paulus' gulden woorden gemaakt ?

Sluiten