Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l)ijl>elleer, een nieuw Christendom ontwikkelt zich allengs uit het oude.

Allengs vallen der menschheid de schellen van de oogen, de blinde wordt ziende en do doove hoorend. En die allen vloeken het oude evangelie niet, maar zij snakken naar een nieuwer.

Komt allen hier, weest welkom, weest nimmer vervloekt, gij nieuwe evangelieverkondigers. gij hervormers en volksminnaars! Geen volksleiders noem ik u, want dat leiden voert meestal tot lijden. Maar ü zegen ik, gij onbevooroordeelde, gij onbaatzuchtige zoekers naar waarheid!

Achtste zang.

Filipp. II 5—4, IY 8: Doet geen ding door t wisting of ijdele eere, maar door ootmoedigheid achte de één. den ander uitnemende!' dian zichzelven. Een .iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen

deir anderen is Voorts, broeders, al

wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat reia is, al wat liefelijk is, al wat wèl luidt bedenkt

dat.

Dezen Paulus omhelzen wij. Wij knielen neer voor dit evangelie van dezen apostel.

Waarom toch is met zooveel zin zooveel oi'zin versmolten? Waarom is het evangelie van liefde vroeger tot een uiting van geloofshaat en verdrukking gemaakt?

Is dan de niensch engel of duivel? Of

Sluiten