Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoort tlians ook naar de blijde boodschap der sehoone vrouwen:

Tooit \i op en versiert u, o sehoono vrouwen, want gij zijt het zout des maimeiiikeu levens.

Vergeet niet de vlechtingen des haar», versmaadt geen goud en geen paarlen nocli kostelijke kleeding; want ook daardoor kui'.t gij schoon zijn, als Saskia voor Rembrandt. Ook daardoor kunt gij ons betooveren en boeien. oor ü kniel ik, o sehoone vrouwen.

Schoon zijt gij door aanvallige beweging, door zoetfluistereiule taal, door het bloeiaenspel van oogen en glimlach. liuiseht 0111 ons heen met zijden kleêren. Laat ons droomen bij uwe huppelende dansen. Laat ons u liefhebben, allen tegelijk, en één voor allen, laat ons op uw voorhoofd den kus drukken van een kuische, van een hoogeie liefde.

Weest meer dan huishoudster en kinderbaarster. AVeest het zinnebeeld van 't eeuwig sehoone.

Zinnebeeld van smaak en snaaltschheid, van glans en glorie, van harmonie en van rliythmus. Laat de vlechtingen uws liaars een gouden nis zijn om 't hoofd der madonna. Versmaadt geen goud als blinkend versiersel, bij doorschijnende wangen en jeugdigen blos en vlammende oogen van liefde. Laat parelen, als morgendauw in een dicht boscli, uwe lokken, uwe borst sieren en tooien. Verwerpt niet altijd kostelijke kleeding.

Sluiten