Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veertiende zang.

2. Timoth. II 23—25: En verwerp de vragen die dwaas en, zonder leering zijn, wetende dat ze twistingen voortbrengen; en een dienstknecht des Heeren moet niet twisten,

maar vriendelijk zijn jegens allen-

met zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan, enz.

"Waar blijft gij, o theologische haat? Het Nieuwe Testament verwerpt u.

Waarom twist gij over alles en nog wat, o muggezifters? Paulus heeft dat veroordeeld in zijne brieven.

Waarom zijt gij dikwijls onvriendelijk en onverdraagzaam jegens hem of haar die afwijkt? U is voorgeschreven vriendelijk te zijn jegens allen.

Maar ii waardeer en vereer ik, o echte volgelingen van Jezus, o zachtmoedige en blijmoedige predikanten en priesters, die met zachtmoedigheid tracht te onderwijzen, die zonder omzien voortgaat op uwen weg, gij wier staatkunde huist in de binnenkamer en in de vertrekken van klanken en zieken. Gij zijt mijne geloofsverwanten.

V ij f t i e n d e zang.

2 Timoth. IV 34: Want daar zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niiet zullen verdragen ; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leeraars opgaren naar hunne eigene begeerlijkheden. Kn zij zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keeren tot fabelen,

Yalsche profeten en valsche leiders des

Sluiten