Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Eens gebeurde het, dat Mozes op Jahwe's bevel den berg Sinaï beklom, om eene Wet te ontvangen, die richtsnoer zou zijn voor hun godsdienst en hun samenleven. Jahwe zelf had haar op twee steenen tafelen geschreven. Toen het volk zag, dat het lang duurde eer Mozes van den berg afdaalde, liep het te hoop en zeide tot Aaron: Kom, maak ons goden, die voor ons uit trekken! Aiiron liet zich alle gouden versierselen brengen, smolt die te zamen en goot er een stier beeld van. Des anderen daags vierde men er een groot offerfeest bij.

'J'oen Mozes, die van Jozua vergezeld was, van den berg afdaalde en het gedruisch hoorde, dat het volk door zijn juichen maakte, dacht hij eerst dat het krijgsrumoer was, maar later onderscheidde hij liet beurtgezang. E11 toen hij de legerplaats naderde en het beeld zag, rond hetwelk zij dansten, ontbrandde zijn toorn en wierp hij de tafelen uit zijn hand in stukken. En ook het stierbeeld vernietigde hij.

4. Toen men de woestijn doorgetrokken en tot de grenzen des lands genaderd was, zond Mozes twaalf mannen uit om liet land te verspieden. Toen zij terugkeerden roemden zij de vruchtbaarheid des lands en zijn heerlijke voortbrengselen, waarvan zij het een en ander ten bewijze meebrachten. Maar zij gewaagden ook van de machtige volken die er woonden, en spraken ten slotte als hun meening uit, dat het niet raadzaam was, den strijd tegen die volken te wagen. Alleen Jozua en Kal eb, twee der verspieders, waren van andere meening en spraken het volk inoed en vertrouwen in. Daarom vergunde Jahwe aan deze twee, dat zij eenmaal mede zouden binnentrekken, welk voorrecht aan de anderen ontzegd werd.

Ook Mozes zelf heeft liet nieuwe vaderland niet betreden. Maar hij klom uit de vlakte van Moab op den berg Nebo. En Jahwe liet hera het ganselie land zien. Daarna stierf hij. 3).

1) Aldus is inderdaad de voorstelling. Door Mozes en Aiiron wordt op Jahwe's bevel aan Farao verlof gevraagd een godsdienstig feest te gaan vieren voor enkele, dagen, al ligt het ook in het plan om voor

Sluiten