Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed weg te trekken. Immers de koning zal dan eerder toestemmen. Maar Farao doorziet wel, dat het een voorwendsel is en heeft er geen zin in.

Nu, het was ook maar een voorwendsel, en dus eigenlijk een leugen. De Schrijver van het verhaal ziet in die list blijkbaar geen kwaad en heeft ook geen bezwaar haar aan Jahwe toe te schrijven, omdat het geldt Zijn volk te verlossen van den boozcn Egyptenaar.

Intusschen, indien wij in Jahwe, Israëls godheid, den grooten en heiligen God moesten zien, zouden wij met zulk een verhaal wel verlegen zitten 5 gelijk met zoovele nog bezwaarlijker verhalen en godsvoorstellingen des Ouden Testaineuts.

2) Aan de herdenking van de verlossing uit de slavernij en van de uitredding uit Egypte wijdden de Israëlieten het Paaschfeest toe. Oorspronkelijk bestond er een voorjaarsfeest, toegewijd aau de herleving der natuur en aan den aanvang van den graanoogst (welke oogst in Palestina reeds in Maart met het winnen van vlas eu gerst begon). Later werden geschiedkundige herinneriugen aan het natuurfeest verbonden, ja allengs geheel ervoor in de plaats gesteld. Met de beide andere groote feesten, Pinksteren en Loofhutten, is het eveneens gegaan. Nog heden neemt Pa se hen, met zijn herdenking van de bevrijding uit Egypte als het begin van Israëls volksbestaan, een eereplaats in onder Israëls feesten.

Gebruiken als het eten van een lam met bittere kruidensaus en van ongezuurde brood en staan in verband met wat van den nacht van den uittocht in de breedvoerige bijbelsche berichten wordt verhaald.

Het springt in het oog, dat heel dit verhaal wil doen uitkomen, dat Jahwe een machtig God is, die zijn volk Israël redt met wonderdoeuden arm en Egypte straft voor wat het aan zijn volk misdeed. Ja, het wordt zelfs eenige malen uitdrukkelijk vermeld, dat de verstokt heid-zelve van Farao's hart Jahwe's werk is, opdat deze, door zijn talrijke wonderen, Egypteland zou doen verbaasd staan van zijn macht.

3) Talrijk zijn de wouderdaden door Jahwe gedureude de woestijnreis voor zijn volk verricht: de spijziging met manna en kwakkelen; het water uit de rots; de koperen slang; Jozua's overwinning op de Amalekieten, zoolang Mozes de handen omhoog hield; het opscheuren van den aardbodem om den opstandeling Korach en de zijnen te verzwelgen; de historie van Bilearn.

Sluiten