Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die bij u in uwe steden woont. Want in zes dagen lieeft jahwe den hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is gemaakt, en op den zevenden dag rustte hij; daarom zegende Jahwe den sabbatdag en heiligde dien.

V. Eert uwen vader en uwe moeder, opdat gij lang gevestigd blijft op den bodem, dien Jahwe, uw god, n geeft.

VI. Gij zult niet dooden.

VII. Gij zult niet echtbreken.

VIII. Gij zult niet stelen.

IX. Gij zult geen leugenachtig getuigenis afleggen tegen uw naaste.

X. Gij zult niet begeeren uws naasten huis, noch begeeren uws naasten vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, noch iets dat uws naasten is !).

1) Men vindt (le Tien Geboden in Exod. XX en oolc in Bent. \. Verkort luiden zij gewoonlijk aldus:

1. Gij zult geen andere goden dienen.

2. Gij zult u geen beeld maken.

3. Gij zult den naam van God niet tot valschheid (of ijdellijk) gebruiken.

4. Gedenkt den sabbatdag.

5. Eert uw vader en uw moeder.

fi. Gij zult niet dooden.

7. Gij zult niet echtbreken.

8. Gij zult niet stelen.

9. Gij zult niet liegen (of: valsehe getuigenis geven).

10. Gij zult niet begeeren.

V.

Hel volk in wording.

15. Intocht en vestiging in Kanaan.

1. Jozua, die na Mozes' dood de Israëlieten aanvoerdde, deed hen uit het Overjordaansche de rivier overtrekken, naar

Sluiten