Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diend, ik, die een vreemde ben? Waarop Boaz hernam: Het is mij wel verteld, al wat gij voor uw schoonmoeder gedaan hebt na den dood van uw man: hoe gij vader, moeder en geboortegrond hebt verlaten en naar een volk zijt gegaan, dat gij te voren niet kendet. Jahwe zal uw daad vergelden. Uw loon zij volkomen vanwege Jahwe, den God Israëls, onder wiens vleugelen gij toevlucht zijt komen zoeken!

Boaz stond haar ook toe van het brood der arbeiders te eten. En hij beval hun in stilte voor haar vele aren tussehen de schoven te laten liggen. Daardoor had zij een goeden dag. Thuis gekomen, vertelde zij alles wat haar wedervaren was. Toen Noömi den naam van Boaz hoorde, zeide zij verheugd: HÜ is een van onze bloedverwanten; God zegene hem voor zijne barmhartigheid!

Boaz leerde later Ruth nog beter kennen in haar voortreffelijke eigenschappen en vroeg haar ten huwelijk. Hun werd een zoon geboren, dien zij Obed noemden. Deze Obed is de vader geworden van Isaï, koning Davids vader.

17. Sainnel.

1. Te Sjilo stond een heiligdom, dat bij het volk zeer in aanzien was. Men bewaarde er de Verbondsark. Daar kwam men samen om te otteren en godsdienstige feesten te vieren. *) Eens was er een priester aan verbonden, die E 1 i heette. Twee zonen van dien priester, Ilofni en Pinehas, lieten, tijdens een oorlog met de Filistijnen, de ark — die heimelijk door hen uit het heiligdom weggenomen en naar het legerkamp gebracht was — aan den vijand verloren gaan. Zij zeiven sneuvelden in den slag. Het bericht dier schandelijke nederlaag kostte vader E 1 i het leven.

'2. Eli had in zijn heiligdom te Sjilo een knaap opgenomen, Samuel geheeten, hem door zijn moeder Hanna ter opvoeding toevertrouwd. Deze Samuel, later als richter te Ra ma gevestigd, heeft grooten en gezegenden invloed op

Sluiten