Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een verhertenden indruk maakt S a m u e 1 s afscheid, toen liij tot het verzamelde volk sprak: „Ziet, ik ben u in alles te wille geweest en heb 11 een koning gegeven. Welaan, daar is hij nn! Ik ben oud en grijs geworden en heb mijn leven in uw midden gesleten. Nu roep ik ti allen ten aanhooren van Jahwe op om tegen mij te getuigen. Zegt, heb ik mij iemands rtind of ezel toegeëigend? Heb ik éen uwer onderdrukt of gekweld? Heb ik mij door eenig menseh laten oinkoopen? Zoo ja, dan zal ik het ontvreemde teruggeven.'' Van alle kanten gingen er stemmen op, die hem volkomen vrijspraken en uitbundig prezen. Nogmaals zeide hij: „Jahwe is er getuige van en zijn gezalfde koning mede, dat gij in mij geenerlei schuld vindt!" En het antwoord klonk: „Zoo zij het!" 2)

1) Volgens de overlevering zonden ile Israëlieten reeds in de woestijn e'en eenig heiligdom bezeten hebben: een draagbare tent van hont en zeildoek of andere geweven stof, — aan welk gebouwtje ineu later den naam van Tabernakel gegeven heeft. Het zou, in 'talgemeen en in 't klein, zijn ingericht geweest als later de jeruzaleinsche Tempel, en dus als het ware een voorbeeld of model van dezen kunnen hecten. Uit heiligdom zou dan na de woestijnreis en den intocht in Kanaiin te Sjilo zijn terechtgekomen.

Het is echter hoogst onwaarschijnlijk, dat er reeds van vroegen tijd nf zulk een eenig heiligdom van Jahwe geweest is. Maar Sjilo, waarvan hier sprake is — gelegen in het midden des lands, ongeveer tusschen Sichein en Jeruzalem — zal wel, onder de vele plaatsen van den eeredienst van Jahwe in den Kiclitertijd, een der voornaamste geweest zijn.

Bovendien waren er andere plaatsen, waar een gemengde eeredienst heerschte; waar wèl Jahwe door Israël vereerd werd, doch waar niet minder de altaren rookten ter eere van de goden der Kanaiinieten: Baal, El, Moloch, Mi 1 kom of Kamos. De gebruiken, waarmee Jahwe vereerd werd, waren dikwerf al even ruw en onmenschelijk als die ter eere der zoogenaamde heidensche goden.

2) Samuel wordt ook een Xazireër genoemd. Mij kennen noch den oorsprong, noch de eigenlijke beteekenis van liet Xazireaat. liet

Sluiten