Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij lievig ontsteld was over iets dat hij zoo juist vernomen had. David noodigde hem daarop uit om te vertellen wat hem op het hart lag. En toen verhaalde Nat han aldus:

Er woonden twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. De rijke had kleinvee en runderen in overvloed: de arme niets dan een ooilam, dat hij gekocht en opgekweekt had, en dat bij hem en niet zijn kinderen was opgegroeid. Het at van zijn brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn arm; het was hem zoo lief als een dochter. Eens kreeg die rijke man bezoek. En daar hij niet van zich verkrijgen kon een zijner eigen schapen of runderen te nemen voor den gast, die tot hem gekomen was, haalde hij liet ooilam van den arme weg en bereidde daarvan een gastmaal.

Toen ontstak David in hevigen toorn tegen dien man en zeide tot Nathan: „Zoowaar als Jahwe leeft, de man die dat gedaan heeft is des doods schuldig." Waarop Nathan in

strengen ernst den koning toevoegde: Gij zijt die man!

Hevig ontroerd bekende David zijn schuld en smeekte God om vergiffenis.

3. David heeft veel verdriet beleefd van zijn zoon Absalom, die, belust op den troon, zijn werk ervan maakte het volk op te zetten tegen zijn vader en liet voor zichzelf te winnen. Aldus trachtte liij een omwenteling voortebereiden, waardoor zijn vader van den troon gestooten zou worden. Op allerlei wijs vleide hij het volk. Als er gerechtsdagen waren en men kwam van heinde en ver om recht te zoeken bij den koning, dan ging Absalom den weg op buiten de stad, langs welken de mensciien kwamen. Hij sprak hen aan, en vroeg vriendelijk uit welken stam zij waren en deed zich inlichten omtrent hun rechtszaak. En dan luidde het: „Ja, het recht is aan uw zijde. Maar ... of gij bij mijn vader gelijk krijgt, dat is een andere zaak. Ach, ware ik maar eens koning!" Zóo zaaide hij wantrouwen en ontevredenheid.

De toeleg gelukte maar al te goed, en toen hij zich na eenige jaren sterk genoeg gevoelde om zijn slag te slaan, begaf hij zich naar Hebron, waar hij zich tot koning liet

Sluiten