Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is geweest. En indien gij op mijne wegen wandelt., door mijne inzettingen en geboden te onderhouden, gelijk uw vader David deed, zal ik u een lang leven schenken." Toen ontwaakte Salomo. En zie, het was een droom.

3. Uitnemend slaat op dezen droom terug het verhaal, dat als „Salomo's eerste recht" is bekend geworden. Er kwamen eens twee vrouwen tot hem om zijn beslissing te vragen in een zeer moeilijke zaak. De eene stelde hem de zaak aldus voor: „Och, mijnheer, deze vrouw en ik wonen samen in éen huis. Wij waren alleen en hadden ieder een kind. Toen nu des nachts haar zoontje gestorven was, nam zij het mijne van mijn zijde weg, terwijl zij het doode kind in mijn arm legde. Des morgens echter, toen ik mijn kind wilde voeden, ontdekte ik dadelijk dat het doode kind het mijne niet was." De andere vrouw daarentegen zeide: „Neen, de levende is mijn zoon, en de doode de uwe!"

Daarop sprak Salomo: „Beiden maakt gij aanspraak op ditzelfde kind, met gelijke woorden en zonder verdere bewijzen." En tot een der gerechtsdienaars: „Haal mij een zwaard!" En toen men het zwaard bij den koning bracht: „Snijd het levende kind in tweeën en geef aan ieder de hellt!

Toen kromp het hart van haar, van wie het levende kind was, ineen en zij riep uit: „Ach, geef haar dan het kind! Maar dood het niet!" Doch de andere sprak: „Noch ik, noch zij moet het dan maar hebben; sla toe!' Dit was den koning genoeg. Aanstonds gaf hij bevel, dat men het knaapje zou laten aan haar, die gezegd had: Geef het levende kind aan de andere en dood het niet! „Want deze zei Salomo is de moeder."

Gansch Israël hoorde van het vonnis, dat de koning geveld had en vreesde hem. Want men zag dat goddelijke wijsheid in hem was, om recht te spreken.

4. Ook onder andere volken werd Salomo's naam om den wille zijner wijsheid bekend, cn men kwam van verschillende kanten om zijn scherpzinnigheid te hooien, die in spreuk en raadselspel uitblonk. Onder deze bezoekers behoorde

Sluiten