Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienstige tot den bouw van den Jeruzalemschen tempel mede. De zucht om den luister te vergrooten van zijn hofstad door een koninklijken eeredienst in een luisterrijk godsgebouw, grenzende aan zijn nieuw opgericht paleis, was een eerste reden. En ziehier een andere. De onderscheidene deelen des volks, vooral die uit het noorden, zouden, gelijk hij hoopte, opgaande naar dezen tempel en te Jeruzalem het middelpunt hunner godsvereering vindende, tevens in het besef hunner volkseenheid worden versterkt.

De tempel, op den heuvel Sion gebouwd, wordt ons voorgesteld als uit kostbaar marmer en het voortreffelijk cederhout van den Libanon opgetrokken en van prachtige weefsels en versierselen van goud en elpenbeen kwistig voorzien. Hij was in hoofdzaak aldus ingericht. In het midden was een gebouw, het eigenlijk gezegde heiligdom, verdeeld in het Heilige en het Allerheiligste. In dit laatste stond de ark, een met goud overtrokken kist van kostbaar hout; daarboven waren twee cherubs, zinnebeeldige dierengestalten, de wachters van het heiligdom, die op het gouden „verzoendeksel" van de ark stonden. In de ark zelve heetten „de tafelen der wet" te liggen. Het Heilige bevatte een tafel, waarop het toonbrood (brood, dat voor Jahwe's aangezicht vertoond wordt) was neergezet; voorts een wierookaltaar en een rijk versierden kandelaar met zeven armen. Ook deze voorwerpen waren van goud. Eondom het heiligdom breidde zich een voorhof uit. Daar had, op een groot koperen altaar, de offerdienst plaats. Een koperen waschvat van aanzienlijken omvang — daarom „de koperen zee" geheeten — gaf gelegenheid het offervleescli en de slacht werktuigen te reinigen. Bij den tempel waren koninklijke priesters aangesteld. Eerst later werd het offeren tot den tempel beperkt en alleen aan de tempelpriesters toegestaan.

2. De offers waren, vooral in later jaren, aldus onderscheiden. Brandoffer heette het dagelijkseh morgen- en avondoffer. Het was een plechtige hulde aan Jahwe namens het gansche volk en werd door een reukoffer op het wierook-

Sluiten