Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Baiil niet gebogen hadden. Hij moest moed houden en terugkeeren op zijn post.

3. Vele wonderen, zeggen de geschiedschrijvers, heeft El ia nog gedaan. Ook zijn levenseinde is wonderbaar geweest. Toen zijn tijd vervuld was, ging hij op goddellijk bevel met zijn dienaar Eliza, die hem niet verlaten wilde, naar Jericho, en vandaar den Jordaan over. En terwijl zij daar op den weg waren, schoot een vurige wagen, met paarden van vuur, tusschen hen door, en E1 i a werd daarin opgenomen en ten hemel gevoerd. Maar zijn geest en zijn wondermacht waren op Eliza overgegaan, die nu voortaan het werk van Elia voortzette.

4. Zoo heeft een later geslacht in tal van legenden het groote werk der profeten verheerlijkt. Maar daardoor de heugenis van de wijze, waarop zij in werkelijkheid gearbeid hebben, veelszins uitgewischt. Toch blijkt uit andere verhalen nog, hoe zij niet enkel door hun woord, maar ook door gewelddadige middelen hun doel hebben trachten te bereiken. Onder meer hebben zij de hand gehad in de samenzwering, die Achabs zoon en tweeden opvolger Joram troon en leven heeft gekost.

Het verhaal luidt aldus: Eens, terwijl Joram ziek lag aan wonden, in den krijg bekomen, zat zijn krijgsoverste Je hu met andere officieren te Kamoth, in Gilead, voor de deur eener woning. Daar kwam een profeet, door Eliza gezonden, en zeide: „Ik heb een woord tot u; overste!" Jehu vroeg: „Tot wien van ons?" Het wederwoord was: „Tot u!" Jehu ging daarop met hem binnen. Daar haalde de profeet een Üeseh zalfolie te voorschijn, goot dien uit over Jehu's hoofd en sprak: „Zóo zegt Jahwe: Ik zalf u tot koning over Israël. Gij zult het bloed mijner profeten en dienaren wreken op Izé bel en op het gansche geslacht van Aehab". Daarop maakte hij zich haastig weg. Jehu, weer buitengekomen, gaf eerst op het nieuwsgierig vragen zijner makkers een ontwijkend antwoord, maar op hun aandringen verhaalde hij het gebeurde. Terstond huldigen zij hem als koning. Onder

Sluiten