Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgoderij. Maar Arnons zoon Jozia heeft liet door zijn overgrootvader begonnen werk voortgezet en voltooid. Den stoot daartoe gaf eene gebeurtenis, waarbij „vroom bedrog'' zeker een groote rol heeft gespeeld. Eens, terwijl men bezig was met belangrijke herstellingen aan den tempel, kwam de opperpriester Hilkia bij den geheimschrijver des konings met een boek, dat hij naar zijn zeggen in een verborgen hoek van den tempel gevonden had. liet was een wetboek; afkomstig, naar het scheen, van Mozes-zelven. Daarin werden afgoderij en beeldendienst met de zwaarste straffen bedreigd, en werd verder bepaald, dat alleen in den tempel te Jeruzalem, en uitsluitend door priesters van Levietische afkomst, mocht geofferd worden. De geheimschrijver bracht het boek aan den koning, die het zich in tegenwoordigheid van zijn gansche hot liet voorlezen. Toen de lezing geeindigd was, scheurde de koning zijn kleederen als teeken van rouw, dat het volk eeuwen lang zóo zwaar tegen Jahnve's wet gezondigd had. Aangevoerd door de profeten toog hij dan aan het werk om dooi het geheele land den godsdienst te zuiveren en in overeenstemming te brengen met de gevonden wet.

Allereerst werd uit den tempel al wat met heidenschen eeredienst in verband stond weggenomen, en daarna het hervormingswerk ook daarbuiten voortgezet. Priesters, door soldaten begeleid, werden in alle richtingen uitgezonden; alle altaren en heiligdommen, hoe oud en eerwaardig ook, vernield. De priesters van heidensche heiligdommen werden, wanneer men hen vatte, gedood. Jahwepriesters, wanneer zij namelijk van levietische afkomst waren, werden meegevoerd naar Jeruzalem en daar onder de beambten van den tempel opgenomen.

Zelfs trok de koning, aan liet hoofd vnn een sterke krijgsmacht, het voormalige rijk van Israël binnen, om ook d;iar zijn hervorming door te zetten. Zoo werd o. a. het heiligdom te Bethel verwoest. Een plechtige viering van het 1'aaschfeest, geheel overeenkomstig de bepalingen van het pas ontdekte wetboek, bekroonde den arbeid. De profeten en hunne geest-

Sluiten