Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brachten, hoe eenmaal, onder koning Hizkia, de profeet Mie ha eenzelfde voorspelling had uitgesproken. En toen had men den profeet niet gestraft, maar zich voor Jahwe verootmoedigd, en aldus het onheil afgewend. Men moest dan ook thans wel toezien, een profeet van Jahwe geen leed te doen om het woord, dat hij sprak. En op hunne ernstige waarschuwing werd geen vonnis over Jeremia geveld.

Toch heeft hij, bij een andere gelegenheid, tegenover de woede van koning Jojakim zijn leven slechts kunnen redden door zich een tijdlang te verbergen. En vooral, toen hij in de dagen van het beleg der stad telkens de sombere profetie deed hooren, dat het onheil onherroepelijk door Jahwe besloten was, en de eenige kans op levensbehoud in overgave op genade ot ongenade gelegen was, liep zijn leven meer dan eens ernstig gevaar, en heeft hij herhaaldelijk harde gevangenis, eenmaal ook geeseling te verduren gehad.

5. Na den val der stad werd Jeremia door den overwinnaar met onderscheiding behandeld. Gunst en bescherming des konings werden hem toegezegd, wanneer hij mede naar Babel wilde trekken. Maar zijn innige liefde tot zijn volk deed hem besluiten, liever dan door 's konings gunst in Babel een onbekommerd leven te leiden, de ellende der achterblijvenden te deelen, en — nu voortaan als trooster — onder dezen werkzaam te zijn. Tenslotte is hij, na den moord op Ge dal ja, door een hoop vluchtelingen meegevoerd naar Egypte. Daar heeft hij zijn laatste levensdagen, steeds strijdende tegen de ongerechtigheden zijns volks, doorgebracht.

Sluiten