Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden vermoord. Haman laat alvast voor zijn huis een galg van vijftig ellen hoog oprichten, besterad om er Mordechai aan te doen ophangen. Mordechai roept in het geheim Esthers tusschenkomst in. Overwegende hoe het aan te leggen om Haman bij den koning aan te klagen, vraagt Est her, dat de koning, samen met Haman, dien dag bij haar den maaltijd zal komen gebruiken. Zóo hoopt zij een geschikte gelegenheid te vinden. Maar ten slotte ontbreekt haar de moed. En daarom vraagt zij den koning den volgenden dag weer te komen; en wederom met Haman.

2. In den daartnsschen liggenden nacht laat de koning, door slapeloosheid gekweld, zich voorlezen uit de jaarboeken zijner regeering. Door die lezing wordt hij eraan herinnerd, dat Mordechai eenmaal zijn leven heeft gered, maar daarvoor nog nooit een belooning ontvangen heeft. Als Haman dan, vroeg in den morgen, bij den koning komt om staatszaken te bespreken, vraagt de koning hem: Hoe zou ik iemand, dien ik mijn gunst wil toonen, een bijzonder groot eerbewijs kunnen geven? Haman, vermoedend dat hijzelfde bedoelde man is, stelt voor, dien persoon in koninklijke staatsie dooide stad te voeren, terwijl een van de rijksgrooten als heraut voor hem uit zal gaan. Dit denkbeeld bevalt den koning; en Haman ontvangt, tot zijn schrik, den last om zelf als heraut Mordechai, op een koninklijk ros gezeten, door de stad te leiden. Aan den trotschen Haman schiet niets over, dan aan het koninklijk bevel, hoe zwaar het hem valle, te gehoorzamen.

Aan den maaltijd van dien dag vat Est her eindelijk moed. Zij openbaart den koning, dat het haar volk is, tegen hetwelk Haman onder valsche voorwendsels een moordbevel van hem heett weten te verkrijgen. De koning, hevig vertoornd, gat last Haman onmiddellijk ter dood te brengen. Hij wordt gehangen aan de galg, die hij voor Mordechai hSd laten gereedmaken. Mordechai wordt in Ha mans plaats grootvizier.

Daar echter naar de perzische wet een besluit des konings onherroepelijk is, en dus het moordbevel niet eenvoudig ingetrokken kan worden, geeft de koning een tweede besluit,

Sluiten