Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarin bepaald wordt, dat de Joden zich niet enkel mogen verweren, maar ook zei ven zullen mogen aanvallen. En zij maken van dat laatste verlof rijkelijk gebruik en slaan op den bepaalden dag door het gansche rijk niet minder dan 75000 man dood. Ter herinnering aan dit alles, besluit de schrijver, vieren de Joden jaarlijks het Poerimfeest, — zoo genoemd naar het perzische woord poer, dat lot beteekent.

34. Het boek Jona.

Niet alle Joden echter deelden den bekrompen volkshaat, waaruit het verhaal, ons in het boek Esther meegedeeld, opbloeide. Daar waren er evenzeer, die begrepen dat ook de heidenen menschen zijn, en dat Jahwe evengoed tot hen zijn barmhartigheid uitstrekt.

Ook van deze zijde is een geschrift tot ons gekomen. liet is het boek Jona. Het daarin gegeven verhaal teekent als het ware verzet aan tegen den geest, die uit het boek Esther ons tegenklinkt. Het luidt aldus:

Eens ontving de profeet Jona van Jahwe last om te gaan naar Ninevc en den inwoners dier stad aan te zeggen, dat Jahwe om hun zonden besloten had, hun stad te verdelgen. Maar in plaats van aan dien last te voldoen, besloot Jona de vlucht te nemen naar een vergelegen stuk land. lias echter ondervond hij, dat het onmogelijk is, Jahwe te ontvluchten. Het schip, waarop hij plaats genomen had, werd overvallen door een storm, zoo hevig, dat de schepelingen begrepen: daar moet een bijzondere reden voor zijn; zeker is er iemand aan boord, die Gods toorn heeft opgewekt. En om den misdadiger uit te vinden, wierpen zij het lot. Het lot viel op Jona, en deze erkende: Ja, de storm zou wel om zijnentwille gekomen zijn, want hij was liet bevel van zijn God ongehoorzaam geweest; nu moesten zij hem dan maar in zee werpen. Die heidenen evenwel waren te menschlievend om dit terstond

Sluiten