Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Zie, deze is .gesteld tot val en opstanding van velen in Israël, en tot een teeken, dat wedersproken wordt; en ook u zelve zal een zwaard door de ziel gaan, — opdat uit vele harten de overleggingen openbaar worden."

Deze woorden zijn bevestigd. Jezus heeft inderdaad Israëls hoogste verwachtingen vervuld. Velen, in volgende eeuwen, hebben in hun ongeloof zich aan hem gestooten en zijn gevallen. Maar talloos was en is de schare van hen, die door hem zijn opgericht tot een nieuw zedelijk leven. Luide tegenspraak heeft zijn Evangelie ontmoet; maar aan den anderen kant hebben door de prediking van dat Evangelie rijke schatten van het gemoed zich ontplooid en heeft de menschheid leeren verstaan, welke de ware godsdienstige gezindheid is.

Gez. 117.

3. Nog een geboorteverhaal.

Er kwamen, verhaalt een ander Evangelie, Wijzen uit het Oosten, door een verschijning aan den hemel ingelicht, den jonggeborene hunne hulde brengen. Daar zij niet wisten, waar Jezus geboren was, begaven zij zich eerst naar Jeruzalem, de hoofdstad des lands, en vervoegden zich daar aan het koninklijk paleis met de vraag: „Waar is de koning deiJoden, die geboren is? Want wij hebben gezien zijn ster in het Oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden". Toen Her odes, de koning, dit hoorde, ontroerde hij en geheel Jeruzalem met hem. En nadat hij van de Schriftgeleerden vernomen had, dat Bethlehem de plaats der geboorte was, riep hij heimelijk de Wijzen tot zich, om van hen nauwkeurig den tijd te vernemen, wanneer de ster verschenen was. Vervolgens zond hij hen naar Bethlehem met de woorden: „Gaat heen en doet nauwkeurig onderzoek naar het kind; en als gij het gevonden hebt, zoo boodschapt het mij, opdat ook ik koine, en er mij voor nederbuige." De Wijzen zijn daarop heengereisd. En zie, de ster, die zij in hel Oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij bleef stilstaan

Sluiten