Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven de plaats, waar het kind was. En het huis binnengegaan zijnde, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, cn vielen neder en bogen zich voor hein. En zij ontsloten hun schatten en brachten hem de geschenken, die zij hadden medegebracht, bestaande in goud, wierook en mirre.

Op goddelijken last namen zij op hun terugreis een anderen weg en kwamen dus niet meer bij Herodes terug. Deze was daarover zeer toornig, omdat hij booze plannen had en het kind zocht te dooden. IIij liet dan ook alle pasgeboren jongskens in Bethlehem vermoorden. Maar Jozef en Maria waren met hun kind gevlucht.

In deze Wijzen of Magiërs, die van verre komen uit het Chaldeeuwsche land, zien wij ons afgebeeld, hoe ganseli de wereld geroepen is om Jezus te erkennen en zijn Evangelie te aanvaarden. Dat is een schoone gedachte. Eeuw na eeuw heeft aangetoond, dat alle wijsheid der wereld en alle stoffelijk vermogen eerst de rechte waarde verkrijgen, als zij zich stellen in dienst van het heerlijk doel, door Jezus beoogd. En het zwaard van Herodes, dat het leven van het kind bedreigde, is een voorspelling van de vijandschap, die later Jezus het

leven kosten zou. Gez. 229 : 1. »

4. De jeugd van Jezus.

De Wet schreef aan de Israëlietische mannen voor, dat zij op de drie hooge feesten ter bedevaart naar Jeruzalem zouden gaan. Maar niet ieder had tijd en gelegenheid om zich aan dit voorschrift stipt te houden. Wie kon, koos er het Paaschfeest voor uit. Somtijds gingen de vrouwen mede. Het verblijf duurde ongeveer eene week.

Toen Jezus twaalf jaar oud was, mocht hij voor 't eerst zijn ouders vergezellen. Dat was hem eene groote vreugde. Want den prachtigen tempel te zien en aan de godsdienstige plechtigheden van het Paaschfeest deel te nemen, daarnaar haakte iedere vrome joodsche knaap.

Sluiten