Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de geestelijke belangen en nooden zijn volks, geen rust. Hij reisde naar den Jordaan en luisterde met vrome aandacht. Lindelijk daalde hij met de boetvaardige schare af in het waterbad des (loops.

Op een dier dagen zat hij neder in overpeinzing van de dingen, die hij aanschouwde. Zijn gemoed was onrustig van gedachten en plannen voor de toekomst, die in hein wakker werden. Toen — zoo zegt een verhaal — werd hij door den geest weggeleid naar de woestijn. En als hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker, tot hem gekomen zijnde, zeide: „Indien gij Gods Zoon zijt, zeg, dat deze sfeenen brooden worden". Doch Jezus antwoordde: „Er is geschreven: de menscli zal bij brood-alleen niet leven, maar bij alle woord, dat den mond van God uitgaat." Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad, en stelde hem op het platte dak van den Tempel, en zeide tot hem: „Indien gij Gods Zoon zijt, werp u naar beneden, want er is geschreven, dat Hij zijne engelen aangaande u bevel zal geven, en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij zelfs uw voet niet aan een steen stooten zult." Jezus zeide tot hem: „Er is wederom geschreven: „Gij zult den Heer uwen God niet verzoeken." Daarom nam hem de duivel mede naar een zeer hoogen berg, en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot hem: „Dit alles zal ik u geven, indien gij nedervalt en mij aanbidt." Maar Jezus antwoordde hem nu: „Ga weg .Satan! want er staat geschreven: Den lieer uwen God zult gij aanbidden en Hem-alleen dienen." Toen liet de duivel van hem af. En zie, er kwamen engelen tot hem en dienden hem.

Dit verhaal beteekent, dat alle gevaren, waarvoor een volksprediker zich te wachten had, de klippen waarop hij stranden kon, wel degelijk aan Jezus' geest zijn voorbijgegaan, aleer hij optrad. Maar zijn ziel is onzelfzuchtig en aan God getrouw gebleven. Daarom omzweefden hem de reine engelen Gods bij elke overwinning op den Satan. Gez. 73 : 13.

Sluiten