Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te geven aan uw kinderen, hoeveel te ineer zal uw Vader, die in de hemelen is, goede gaven geven aan degenen, die hem bidden!

En als gij bidt, zoo gebruikt geen omhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij meenen, dat zij om hun woordenvloed zullen verhoord worden. Wordt dan niet aan hen gelijk! Want uw vader weet wat gij van noode hebt, vóórdat gij hem bidt.

Gij dan bidt aldus: Onze Vader, die in de hemelen zijt! Uw naam worde geheiligd! Uw koninkrijk koine! Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, zoo ook op aarde! Geef ons heden ons dagelijksch brood! En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven die ons schuldig zijn! En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den booze! Want Uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen! Gez. 203 : 1.

20. Uit de Bergrede.

De Christen in de wereld.

Gij zijt het zout der aarde: indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden? liet deugt nergens meer toe dan om buitengeworpen en door de menschen vertreden te worden.

Gij zijt het licht der wereld: een stad, boven op een berg gelegen, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen kaars aan en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij beschijnt allen die in het huis zijn. Zóo schijne uw licht voor de menschen, opdat zij uw goede werken zien en uwen Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u toegemeten worden. En wat ziet gij den splinter in het oog uws broeders, maar den balk in uw oog bemerkt gij niet?

Sluiten