Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien gij den menschen hunne overtredingen vergeeft, zal uw hemelsclie Vader het ook u doen. Maar indien gij anderen vergiffenis weigert, zal ook uw Vader haar aan u niet schenken.

Alles, wat gij wilt, dat de menschen 11 doen, doet gij hun ook alzoo; want dat is de Wet en de Profeten.

Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest vernielt, en waar dieven doorgraven en stelen, maar verzamelt u schatten in den hemel. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Niemand kan twee heeren dienen. Want hij zal den een haten en den ander liefhebben; hij zal den een aanhangen en den ander verachten. Gij kunt niet God dienen en den Mammon.

Gaat in door de enge poort. Want wijd is de poort en breed de weg, die ten verderve leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan. Maar de poort is eng en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Wacht u voor de valsche profeten, die tot n komen in schaapskleederen, maar van binnen roofgierige wolven zijn. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men wel druiven van doornen of vijgen van distelen? De goede boom brengt goede vruchten voort, maar de slechte boom slechte. Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehouwen en in het vunr geworpen.

Niet ieder, die tot mij zegt: lieer, Heer! zal het koninkrijk der hemelen ingaan, maar die den wil doet mijns Vaders in de hemelen. Gez. 203 : 9.

21. Uit de Bergrede.

De v er vuil in g der wet ligt in de diepte.

Meent niet, dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar oin te vervullen.

Sluiten