Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een soortgelijke les legt Jezus ons aan het hart in de gelijkenis der Wijze en dwaze maagden:

Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan tien maagden, die hare lampen namen en uitgingen, den bruidegom te gemoet. Vijf nu van haar waren dwaas (onnadenkend) en vijf waren wijs. De dwaze toch namen wel hare lampen, doch namen geen olie met zich. Maar de wijze namen met hare lampen olie mede in hare kruikjes. Toen nu de bruidegom toefde, werden zij allen sluimerig en vielen in slaap. Doch midden in den nacht werd er eensklaps geroepen: „De bruidegom komt! Gaat uit, hem te gemoet!" Toen rezen al de meisjes vlug op en wilden hare lampen in orde brengen. En nu zeiden de dwaze tot de wijze: „Geeft ons wat van uwe olie, want onze lampen gaan uit." Doch de wijze antwoordden: „Dan zou er wellicht voor ons en voor li niet genoeg zijn. Gaat liever tot de verkoopers en koopt voor uzelven". Toen zij nu henengingen om te koopen, kwam intusschen de bruidegom voorbij; en zij die gereed waren, gingen met hem in ter bruiloft , en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de overige meisjes, roepende: lieer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde haar: Voorwaar, ik zeg 11, ik ken u niet!

„Waakt dan!" — aldus wordt er bijgevoegd — „want gij weet den dag niet, noch het uur".

Elders predikt Jezus dit „Bereid zijn" met eene toespeling van dezelfde soort: „Laat uwe lendenen omgord zijn en uwe lampen brandende!" De Oosterling bond het wijde opperkleed boven de heupen op in den gordel, als hij opstond 0111 eenig huiswerk te verrichten, uit te gaan of iemand te ontvangen.

Ook vergeleek Jezus eens de mensclien bij dienstknechten, die hunnen heer, van een buitenlandsche reis terugkeerend, hebben af te wachten, trouw hun plicht doende. En hij vermaande hen: Zoo waakt dan! want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komt: des avonds

4*

Sluiten