Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En zie, er ontstond groote beweging in de zee, zoodat de golven over het schip sloegen. Doch hij sliep. En de leeilingen kwamen tot hem en wekten hem, zeggende: Heer, help! wij vergaan! Maar hij antwoordde: Waarom zijt gij vreesachtig, gij kleingeloovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam groote stilte. En de menschen verwonderden zich en zeiden: Welk een is deze, dat ook de winden en de zee hem gehoorzamen!

Het andere verhaal is van dezen inhoud:

Jezus drong eenmaal de leerlingen zich in het schip te begeven en hem vooruit te gaan naar de overzijde, terwijl hij de scharen van zich liet gaan. Daarna steeg hij eenzaam den berg op om te bidden; en toen het avond geworden was, was hij daar alleen. Het schip nu was reeds midden op het meer en werd door de golven geteisterd; want de wind was tegen. En in de vierde nachtwake kwam hij tot hen af, wandelende over de zee. En de leerlingen, hem op het water ziende wandelen, ontroerden en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden het uit van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen toe en zeide: Weest goedsmoeds, ik ben t, vieest niet. Toen riep Petrus: Heer: indien gij 't zijt, zoo gebied mij tot u te komen over liet water. En Jezus zeide: Welnu, kom hier! En Petrus klom af van het schip en wandelde over het water, om tot Jezus te komen. Doch toen hij den sterken wind voelde, werd hij bevreesd. Toen begon hij te zinken en riep uit: Heer, behoud mij! En terstond strekte Jezus de hand uit, greep hem en zeide: Gij kleingeloovige, waarom hebt gij geweifeld? Toen zij nu in het schip gegaan waren, bedaarde de wind. En zij, die in het schip waren, kwamen en bogen zich voor hem neder, zeggende: Waarlijk, gij zijt Gods Zoon!

In beide verhalen wordt in zinnebeeld gesproken van de stormen, die het menschelijk leven bedreigen; van het hoog zich verheffen van de golven der levenszee. De mensch komt in omstandigheden, waarin alleen kalm vertiouwen, onverschrokken moed en vurig geloof hem veilig door de be-

Sluiten