Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tooneel, en een stem uit de wolk riep: „Deze is mijn geliefde Zoon, in wien ik welbehagen heb; hoort naar hem!" En de leerlingen, dit hoorende, vielen op hun aangezicht, vol vreeze. Maar Jezus richtte hen op en bemoedigde hen. En toen zij hun oogen opsloegen , zagen zij niemand dan J e z u s alleen.

Mozes en Elia waren voor de Joden de vertegenwoordigers van het Oude Verbond, van de Wet en de profeten. Zij waren de groote mannen van den voortijd. Daarom verschijnen zij hier naast Jezus. Doch slechts voor een oogenblik. De beroemde voorloopers verdwijnen van het tooneel, om de plaats over te laten aan Je zusalleen, die hun arbeid kwam voltooien.

Gelijk wij vroeger zagen, wordt ook wel Johannes de Dooper — een profeet in den geest van den gestrengen Elia — genoemd als Jezus' voorlooper, met wien het Oude Verbond zich zou afsluiten. Jezus' heeft eens tegenover zijn leerlingen zijn oordeel over Johannes uitgesproken. „Wat hebt gij" — zoo vroeg hij — „daar in de woestijn aanschouwd? Een riet, dat door den wind geschud wordt?

Of een mensch, in zachte kleederen gekleed ? Neen, die

zachte kleederen dragen, zijn in de huizen der koningen. Maar wat zijt gij dan gaan zien? Een profeet?.... Ja, zeg ik u, nog meer dan een profeet; een wegbereider voor het koninkrijk der hemelen! Voorwaar, onder alle menschen is geen meerdere dan Johannes de Dooper opgestaan. Nochtans — de minste in het koninkrijk der hemelen is meer dan hij".

Jezus schatte blijkbaar Johannes zeer hoog; doch wie de beginselen van het geestelijk rijk, door Jezus gepredikt, in zich had opgenomen, kon stijgen tot een hoogte, door Johannes niet bereikt.

Van dezelfde gelegenheid maakte Jezus gebruik om erop te wijzen, hoe moeilijk de menschen, door de onbillijkheid en lichtvaardigheid van hun oordeel, zijn tevreden te stellen.

Hij verwijt hun het volgende: Johannes is gekomen, etende noch drinkende — d. w. z.: door strenge onthouding

Sluiten