Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij u voorgaat naar Galilca en dat gij lieui daar zien zult.

Een ander verhaal teekent ons alleen Maria Magdalena bij het graf, nadat Tetrus en Johannes, die het ledig bevonden, de plaats weer verlaten hebben. Een engelenpaar spreekt van uit de ledige grafstede Maria Magdalena toe: „Vrouw, waarom weent gij?" „Omdat zij mijnen Heer weggenomen hebben" — antwoordt ze — „en ik weet niet, waar ze hein gelegd hebben!" En zich omkeerend, ziet ze Jezus staan, hoewel ze hem niet herkent. En ook Jezus vraagt haar: „Vrouw! waarom weent gij? Wien zoekt gij? Zij, meenende dat het de hovenier was, geeft ten antwoord: „Heer, zoo gij hem weggedragen hebt, zeg mij, waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen". Daarop noemt Jezus haar bij haar naam: „Maria" ... Dan gaan aan Maria de oogen open en zij roept uit: „Rabboeni!', wat zeggen wil. Meester. Maar hij voegt haar toe: „Haak mij niet aan! Want wél ben ik nog niet opgevaren, maar ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God '. En Maria Magdalena ging heen om den leerlingen te berichten, wat zij

gezien en gehoord had.

Twee leerlingen — zoo wordt óok verhaald — waren op weg naar een vlek Einmaus, bij Jeruzalem gelegen, toen een wandelaar zich bij hen voegde. „Waarover spraakt gij zoo druk met elkander? vraagt deze. Een van de twee leerlingen, Kleópas, antwoordt: „Zijt gij een vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet, wat dezer dagen geschied is?" En Kleópas vertelt den vreemde van Jezus' kruisdood en van de teleurstelling der discipelen, maar ook van de mededeeling der vrouwen over het ledige grat, welke hen in ontzetting had gebracht. Daarop legt de verrezen Meester — want hij was het — hun uit, dat de Schriften dit alles hadden voorspeld. Intussehen waren zij te Emmaus aangekomen en ging Jezus op hun verzoek ergens met hen binnen. En terwijl zij daar aan tafel zaten en hij het brood brak, herkenden zij hem eensklaps. Maar tegelijkertijd was hij verdwenen. Toen bekenden de twee elkaar, hoe zij reeds een

Sluiten