Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Siinon den leerlooier en ziel» op liet platte dak van diens woning had afgezonderd tot het middaggebed, overviel liern een zinsverrukking. Hij zag uit den geopenden hemel een voorwerp nederdalen gelijk aan een groot laken, aan de vier hoeken opgebonden. Daarin waren alle viervoetige en kruipende dieren en alle vogelen des hemels. En er kwam een stem: „Sta op, Petrus! slacht en eet!" Maar Petrus zeide: „Geenszins, Heer! want ik heb nooit iets gegeten, dat onheilig of onrein was". Toen antwoordde de stem: „Wat God gereinigd heeft, acht gij dat niet onheilig!" En dit geschiedde tot driemaal toe. Daarop werd het voorwerp weer opgenomen in den hemel.

Nauwelijks was Petrus van dit gezicht bekomen of men riep hem naar heneden, omdat er afgezanten waren van een romeinschen hoofdman Cornelius, uit Cesaréa, die met zijn gezin het christendom wenschte aantenemen. Petrus ging derwaarts en stemde toe. God, zoo zei hij, had hein getoond geen inensch onheilig of onrein te noemen. Hij had derhalve ingezien, dat, onder ieder volk, aan God welgevallig is elk die Hem vreest en gerechtigheid werkt. Derhalve doopte hij alle aanwezigen in Cornelius' huis, in het bijzijn van vele Jodenchristenen. Gez. 237 : 5.

43. Het optreden van Paulus.

De man, die den grootsten stoot heeft gegeven aan de prediking van het evangelie onder de heidenen, en zich daardoor een beroemden naam heeft verworven, is Paulus.

Hij was niet uit Palestina afkomstig, maar uit liet buitenland. Te T ar sus, in Klein-Azië, woonden zijn ouders, die hem als knaap naar Jeruzalem zonden om voor Schriftgeleerde te studeeren. Streng rechtzinnig opgevoed, ontwikkelde liij zich in denzelfden geest en werd een ijverig Farizeeër. Van de gemeente der Nazareners had hij innigen afkeer, en in de steeniging van Stefanus, die hij bijwoonde, had hij een welgevallen. En toen hij zijn studiejaren achter den rug had,

Sluiten