Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoorde de jeugdige Saulus — dus heette hij eigenlijk — tot hen, die meenden Gode een dienst te doen door de Nazareners te vervolgen.

Onderzoek en nadenken evenwel brachten den ernstigen jongen man tot andere gedachten. Van heftig vervolger werd hij tot vurig voorstander bekeerd. Deze bekeering wordt aldus verhaald.

Aangezien vele Christenen gevlucht waren naar Damascns — eene stad ten noordoosten van Palestina in Syrië gelegen — vroeg en verkreeg Saulus van den Joodschen Raad volmacht om hen ook daar op te sporen en gevangen naar Jeznzalem te brengen. Van een bende gewapenden vergezeld, reist hij er heen. Maar dicht bij de stad gekomen, omstraalt hem plotseling een verblindend hemellicht en hoort hij, ter aarde stortend, een stem: „Saul, Saul, wat vervolgt gij mij?" Op zijn vraag: „Wie zijt gij, Heer?" luidt het antwoord: „Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het valt u hard de verzenen tegen de prikkels te slaan!" Hij vraagt ootmoedig wat hij doen moet. „Ga naar Damascns", — zoo wordt er geantwoord — „daar zal men het u zeggen". Zijn metgezellen leiden den door liet licht verblinden man erheen. Ilij ontvangt een bezoek van zekeren Ananias, een der Christenen, en gaat 11a diens toespraak, terwijl hem de schellen van de oogen vallen, tot de kleine schare der geloovigen in Jezus over.

De als Paulus wedergeborene tracht goed te maken wat hij bedorven had. Na korte afzondering treedt hij als prediker op en kiest de heiden wereld tot zijn arbeidsveld.

Mogen wij aannemen, dat de oudere apostelen zich daarin konden vinden? Dat is aan twijfel onderhevig. Het heet, dat zij bij een ontmoeting te Jeruzalem het plan hadden goedgekeurd. Doch later bestookten zij zijn arbeidsveld. En eenmaal stonden Petrus en Paulus, om den wille van deze zaak, vijandig tegenover elkander in Antiochië.

Hoe dit zij, weldra vinden wij Paulus in het genoemde Antiochië, de hoofdstad van Syrië — waar de Nazareners het eerst den naam van Christenen ontvingen — werkvan Veen, Verhalen N. T. 4e dr. '5

Sluiten