Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verlangen te kennen hem eens te zien en te hooien. Aan dit verlangen werd voldaan. En daar staat Paulus dan, in het paleis, voor een aanzienlijk gezelschap en verdedigt zijn pei Joon èn zijn zaak. Aan Festus ontvalt een spottende uiting over Paulus' vurige geestdrift. „Gij raaskaalt, P«u •

groote geleerdheid brengt u tot razernij!" zoo voegt hij hem toe. Deze uitval geeft den apostel aanleiding zich tot koning Agrippa persoonlijk te richten, die, zegt hij, „van <i i eze dingen, die niet in een hoek zijn geschied, toch niet onkundig kan zijn". Waarop Agrippa, met schijnbare belangstelling, doch inderdaad met spottende bedoeling, antwoordt: „Gij zoudt mij bewegen in korten tijd een christen te worden. Toen sprak Paulus met nadruk deze uitnemende woorden: Ik wenschte wel van God, dat, hetzij dan in korten ot in langen tijd, niet alleen gij, maar allen die mij heden hoeren, zoodanigen mochten worden als ik ben: . . . uitgenomen deze

banden." ,

Ook in die ketenen is de fiere man benijdbaar, - «Ie gevangene, die naar Rome gevoerd wordt. Toen er weer een transport derwaarts ging, wordt hij heengezonden, liet verhaal spreekt van een onstuimige reis, van een schipbreuk op het eiland Malta, van een begroeting door de broeders uit Rome, die hem waren tegemoet gereisd, en van 1'aulus aankomst in de groote hoofstad. Ach, hoe gaarne zou hij m vrijheid de bloeiende christelijke gemeente, die zich daar

reeds gevormd had, bezocht hebben!

Van deze gemeente te Rome weten we, dat zij in het jaar 04 van keizer Nero een gruwzame vervolging had te verduren, die haar gansch verwoestte. Paulus, wiens spoor wij bij zijn aankomst in de hoofdstad verliezen, heeft - naar wij ons voorstellen - bij deze vervolging het leven gelaten.

Wij eeren in hem een onvermoeid en welgewapend verdediger van het evangelie, dat, in zijne dagen nog een kleine zaadkorrel, mede door zijn arbeid is opgewassen tot een schaduwrijken boom. *'ez'

Sluiten