Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid van het evangelie (les vredes. Grijpt bovendien liet schild des geloofs, waarmede gij al de brandende pijlen des boozen zult kunnen nitdooven. En neemt den helm deizaligheid en het zwaard des Ueestes, hetwelk is Gods woord.

Het willen ligt mij wel nabij, maar het goede te doen niet. Want hetgeen ik wil, het goede, doe ik niet; maar hetgeen ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Naar den innerlijken inenscli verlustig ik mij in de wet Gods, doch in mijn lichaam voel ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet mijns gemoeds en mij tot een gevangene maakt van de zonde.

Vliedt de begeerlijkheden der jonkheid, en jaagt naar gerechtigheid, geloot', liefde, en naar vrede met hen die den Heer aanroepen uit een rein hart.

Een iegelijk wordt verzocht, als hij door zijne eigen begeerlijkheid aangetrokken en verlokt wordt.

Geeft den duivel geen plaats.

Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van den Heiligen Geest?

Hebt een afkeer van het booze en hangt het goede aan.

Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle.

Niet, dat ik het reeds verkregen heb of reeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht. Vergetende hetgeen achter is en mij uitstrekkend naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit.

Dit nu is de overwinning, die de wereld overwint, ons geloof.

.Strijdt dan den goeden strijd des gelools.

Sluiten