Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wijnen gemaakt, waarvan één glas soms al hoofdpijn geeft. Zij heeft het vuur van den alcohol — nauwelijks (of nog niet!) tot op de helft getemperd — in brandewijn en jenever, cognac en absint gegoten; de werktuigkunde heeft alles voor een spotprijs gefabriceerd; zoo is de sterkste en giftigste drank de volksdrank bij uitnemendheid geworden.

Uit een en ander volgt vanzelf nog een vierde verschil tusschen vroeger en nu. Wijl vroeger niet door iedereen en ook niet voortdurend gedronken werd, was de hoeveelheid alcohol, over de massa verdeeld, betrekkelijk gering. Thans echter, nu ieder een handje meehelpt en de jenever een dagelijksche kameraad is geworden, zijn hectoliters noodig, waar weleer liters voldoende waren, en mag men gerust spreken van een zee van alcohol, die door de wereld verzwolgen wordt.

En welk een zee! O, als er geen ministers van financiën geweest waren, die er belang bij hadden de diepte dier zee nauwkeurig te peilen, dan zou de stoutste verbeelding de waarheid niet gedroomd hebben.

Of klinkt het niet fabelachtig, dat F r a n k r ij k op dit oogenblik 6 maal meer sterken drank en Zwitserland 30 maal meer bier gebruikt dan een halve eeuw geleden? x)

Klinkt het niet ongelooflijk dat België dagelijks i. 700.000 aan alcoholische dranken, waarvan f. 200.000 alleen aan jenever, verteert? 2)

Klinkt het eindelijk niet als een sprookje, dat het kleine Nederland met zijn 5 millioen inwoners jaarlijks tot 75 millioen gulden alleen aan jenever besteedt ?

Vijf en zeventig millioen gulden — dat is 8 maal meer dan de Nederlandsche Staat aan zijn peperduur onderwijs besteedt I

1) Mgr. Egger, De Geestelgkheid en het Alcoholvraagstuk, p. 8.

2) Dr. Belval, voorz. der Ligue patriotique (Beige) contre 1'alcoholisme. Min. Beernaert geeft voor jenever en bier per jaar 450 milt. fr. aan.

Sluiten