Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens dr. Bode maken jaarlijks 150.000 Duitschers kennis met den rechter wegens allerlei overtredingen ten gevolge van het drinken.

En kard. M a n n i n g doet deze waarlijk indrukwekkende uitspraak: „De H. Kerk heeft in Engeland meer kinderen verloren door het alcoholisme dan door het Protestantisme en het ongeloof te zamen. W ij zouden 100.000 Katholieken meer tellen, indien ons Kruisverbond 2 5 jaar eerder bestaan ha d."

Zoo is het elders en zoo is het bij ons. r) In 6 maanden tijds kwamen in 1898 aan de rechtbank van Roermond zes gevallen voor van mishandeling met doodelijken afloop, die alle vóór of in de herberg geschied waren.

Een en ander maakt het duidelijk, dat het alcoholisme — d. i. het tegenwoordig alcoholverbruik, niet alleen door dronkaards maar in het algemeen genomen — een verschrikkelijke maatschappelijke plaag is. Het kwaad, door deze ondeugd aangericht, is zelfs zoo ontzettend en wijdvertakt, dat het onmogelijk in al zijn omvang zonder ernstige en langdurige studie te achterhalen is, Zelfs een man als kardinaal Manning, die toch altijd onder het volk gewerkt had, liet op zijn sterfbed deze verzuchting hooren: „O had ik toch vroeger de gevaren van het alcoholisme ingezien !"

Maar dit mag, na het gezegde, voor iederen lezer toch wel vaststaan: dat wij te doen hebben, gelijk M g r. 1 r eland zegt, met „eene ondeugd, die meer dan eenige andere maatschappelijke zonde, ellende brengt over de Kerk en hare kinderen"; dat wij dus te wapen moeten loopen met een heilig vuur en dien vervaarlijken vijand van God

3) Zie Criminaliteit en Drankmisbruik, door Dr. Alph. Ariëns. Secretariaat van Sobriëtas, Maastricht 1905. (Prijs 40 ct.)

Sluiten