Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nadeelen die het gebruik noodzakelijk voor een aanzienlijk volksdeel meebrengt, zijn al te duidelijk en al te erg.

Over bier en wijn is onze meening een andere. Beperking, geen verbod der drinkgelegenheden is hier onze leuze.

Hoe kan 4°. de kapitalistische drinkpropaganda gebreideld worden?

Ten eerste: door sommige propagandamiddelen te verbieden als damesbediening, loterijen, gordijntjes die den inkijk beletten, enz.

Ten tweede: door den boozen wortel, waaruit deze drinkpropaganda opgroeit, nl. het winzuchtig kapitaal, ganschelijk uit het bedrijf weg te trekken, zooals gebeurt of ten minste gebeuren kan, wanneer de Staat of een mensc/ilievende vereeniging de herbergen annexeert en de herbergiers door beambten met vast salaris vervangt. Het eerste gebeurt in Rusland (Staatsmonopolie), het tweede in Zweden (Gothenburgerstelsel).

Ten'^derde: door in concurrentie met de herbergen rusten uitspanningslokalen op te richten, waar goede en goedkoope volksdranken te verkrijgen zijn en op geenerlei wijze propaganda gemaakt wordt voor het gebruik van eenigen alcoholischen drank.

Hiertoe behooren de volkskoffiehuizen en —logementen, die in het teeken der geheelonthouding staan en vooral door de Chr. Nat. Geh. Onth. Ver. zijn opgericht.

Verder de instellingen van den Volksbond tegen Drankmisbruik, waar ook bier te krijgen is, maar het biergebruik niet bevorderd wordt.

En eindelijk vele katholieke verenigingslokalen. Denk aan Vlekke's woord: „Jenever in een werkmanshuis is als een vloek in het Onze Vader."

Oprichting van zoodanige gebouwen is van het grootste belang. Want in onze drinkgelegenheden zitten 4 elementen, die in het maatschappelijk leven onmisbaar zijn.

Sluiten