Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesanctionneerd regt der landheeren bestaan, om belastingen in geld en in natura te heffen, aangezien in werkelijkheid dit regt niet meer mag worden, en niet meer wordt, toegepast.

Dat de diensten, waarop men regt heeft, nog volkomen passen, heb ik, meen ik, ook aangetoond.

Gaarne zoude ik van bevoegde zijde eene nadere definitie wensehen te vernemen van de uitdrukking „de toestand op de Particuliere Landerijen past niet meer in het kader van den tegenwoordigen tijd"; Wat bedoelt men met „kader" en met „tegen woordigen tijd"? Waar slaat die tijd op? Op welk land, op Java, of op Nederland, en waar is het kader? Vormt dit de overgroote meerderheid van Java's bevolking? Zoo zij dit wel doet, hoe is dan h^ar toestand? Zoodanig, dat deze niet meer past in haar kader.

C. J. VAN MOTMAN.

Frankfort, 31 Augustus 1906.

Sluiten