Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afkoopprijs van heerendienst bedraagt voor minstens 95 pCt. der opgezetenen ten Westen der Tjimanoek niet meer dan f 6 per jaar en voor sommigen minder; gebruikt nu die opgezetene het voordeelig saldo van ƒ3 tot afkoop van een half jaar heerendienst, dan heeft hij 26 dagdiensten te verrichten tegen het aantal, dat zyn collega op de gouvernements-landen te doen heeft.

Het, door den heer Fock zoo apodictisch opgegeven getal van 52 dagdiensten, moet dus tot op de helft verminderd worden, om tot basis van vergelijking te kunnen dienen.

„Ook de belastingen drukken zeer zwaar", zegt de heer Fock en haalt als bewijs daarvoor aan, dat de tjoeké '/» van het product bedraagt: een percentage dat, volgens de Preanger landrenteregeling slechts in bijzonder gunstige omstandigheden is toegelaten en dan nog na aftrek van 10 picol van den oogst.

Aannemende dat dit percentage hooger is dan dat op de gouvernementslanden, dan heeft het toch zeker het groote voordeel, dat de druk veel billijker en gelijkmatiger is De opgezetene betaalt nooit meer dan het '/s van zijnen werkelijken oogst en dit is een niet gering voordeel: ook op de gouveinements-landen wordt er naar gestreefd de belasting naar dien maatstaf te regelen, maar de eigenaar van het gebruiksregt der minst goed geslaagde rijstvelden is altijd het kind van de rekening, omdat het niet mogelijk is, een juisten maatstaf vast te stellen. Alleen bij totalen misoogst wordt vrijstelling van landrente verleend en als die misoogst slechts hier en daar met kleine stukjes voorkomt, dan kost het heel wat voeten in de aarde om vrijstelling te verkrijgen; de eigenaar is daarbij dikwijls overgeleverd aan de, soms vrij zonderlinge beoordeeling van zijne dorps- en andere hoofden, aan welke laatsten veelal de tijd ontbreekt om alles behoorlijk na te gaan en die uit gemakzucht of om andere redenen de zaak maar liever niet rapporteeren.

Indien aan de sawahbezitters in 't algemeen de keuze werd gelaten tusschen het gevolgde systeem op de gouvernementslanden, waarbij zij bovendien de belasting in geld moeten opbrengen en dat op de particuliere landerijen, dan geloof ik zeker dat de meesten het laatste zouden verkiezen, zelfs al zou het '/s van den oogst dooreen genomen een hooger percentage zijn.

De andere lasten, waaronder de opgezetenen, volgens den

Sluiten