Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heer Fock, nog gebukt gaan, zooals tuinhuur, grondhuur en bedrijfsbelasting, worden van niet zulke groote beteekenis geacht als de beide voorafgaanden en in werkelijkheid zijn zij zulks ook niet.

Bedrijfsbelasting wordt ook geheven op de gouvernementslanden en is op de particuliere landerijen, zooals ik reeds mededeelde, van recenten datum. Tuinhuur wordt op sommig landen niet, op anderen slechts voor een deel geheven en waar die belasting wordt opgebracht volgens het bepaalde in artikel 8, nader toegelicht in artikel 16 van het Reglement, bedraagt zij zoo'n gering deel van hetgeen het de opgezetene opbrengt, dat moeilijk kan gezegd worden, dat deze onder den last er van gebukt gaat.

Dit nader toelichten of met bewijzen te staven, zou mij te veel doen vervallen in kleinigheden; ik acht dit te meeronnoodig, omdat de heer Fock zelf deze belasting ook van minder belang acht.

Het heffen van grondhuur komt op de particuliere landerijen alleen voor, in de onmiddelijke nabijheid van Batavia en Meester Cornelis.

Dat, in strijd met het Reglement, grondhuur zou worden geheven tegelijk met de tjoeké of het contingent, zooals de heer Fock beweert, acht ik ondenkbaar om de beide volgende redenen:

le. behoort het zeker tot de groote uitzonderingen dat de bovengenoemde opgezetenen in de onmiddellijke nabijheid deihoofdplaatsen, van wien voor het bezit van een stukje grond, waarop alleen een huis is gebouwd, grondhuur wordt geheven, tevens bezitters zijn van rijstvelden; en

2e. Is het ondenkbaar, dat bij den grooten ijver, door de bestuurs ambtenaren aan den dag gelegd, om toch boven alles voor de belangen der opgezetenen te waken, zulk eene onrechtmatige daad thans nog zou kunnen plaats hebben.

De heer Fock kan op dit punt gerust zijn; zoogenaamde knevelarijen in den vorm van onwettige heffingen behooren tot het verleden, zelfs op landen, toebehoorende aan of beheerd door vreemde Oosterlingen.

De wijze, waarop in den laatsten tijd door sommige bestuursambtenaren hun plicht, om voor de belangen der opgezetenen te waken, wordt opgevat, wettigt zelfs de vraag of die plicht

Sluiten