Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de regeering, om welke reden dan ook, buiten staat of ongenegen om ook aan dezen laatsten billijken eisch tegemoet te komen, meent zij, dat die landeigenaren maar bij voortduring blootgesteld moeten blijven aan de groote nadeelee, voor hen voortvloeiende uit meer dan partijdige toepassing van dat reglement door naijverige ambtenaren, dan zullen de eischen deimoraliteit het opperbestuur wel noodzaken, het zware offer te brengen, waarnaar door het keurkorps zoo reikhalzend wordt uitgezien en tot terugkoop der landerijen moeten overgaan, een maatregel, waarnaar onder zulke omstandigheden door de eigenaren der landerijen even reikhalzend wordt uitgekeken. -Want in het vervullen van de rol van vogelvrijverklaarde hebben gewoonlijk maar weinigen lust.

J. H. Kievits.

Batavia, October 1905.

(Vaderland.)

Particuliere landen op Java.

De nadering der debatten in de Tweede Kamer over de al dan niet converteering der particuliere landen in gouvernementsgrond, waarmede millioenen gemoeid gaan, alzoo een zeer gewichtig onderwerp vormend, dwingen mij, ook mijne meening onder de algemeene aandacht te brengen, daar er nog verscheidene punten schijnen te zijn, die over het hoofd worden gezien.

Allereerst wensch ik te beginnen, met de redenen, die Z E. den Minister van Koloniën in zijn memorie van toelichting aanvoert, als bestaande, om het noodzakelijke der terugkoop of onteigening dier landerijen aan te toonen, aan een critiek te onderwerpen; Z. E. begint dan met te zeggen, dat de bezwaren tegen den bestaanden toestand, kort samengevat, deze zijn: lo. Het door strafbepalingen gesanctionneerd recht van den landheer, om van zijn opgezetenen verschillende belastingen te heffen en het verrichten van heerendienst te vorderen, waarop controle niet wel mogelijk is, leidt in vele gevallen tot afper-

Sluiten