Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgedragen, zullen, hoezeer gekozen en voorgedragen wordende door den landeigenaar, door de plaatseiyke autoriteit worden voorzien van eene acte van aanstelling, als zoodanig, welke acte, in geval van ontslag, weder door deze autoriteit zal worden ingetrokken, en in art. 54 staat nog te lezen: wanneer een inlandsch hoofd ongeschikt of onwillig wordt bevonden, om voor de politie te zorgen, zal de landeigenaar denzelven door eenen anderen moeten doen vervangen, op schriftelijke uitnoodiging van het plaatselijk Bestuur; wanneer de landeigenaar nalatig is, om de bepaalde Inlandsche hoofden op zijn landerijen aan te stellen, zal daai'in door de Plaatselijke autoriteit, te zijnen koste, worden voorzien.

Eene eenvoudige lezing van de voorstelling in de memorie van toelichting, en van het extract uit het Reglement doet zien, dat hier de sterkste partij de Regeering is, wat mij bovendien gebleken is, tijdens de veepest-epidemie in West-Java pl.m. 25 jaar geleden, toen de Regeering, na millioenen besteed te hebben aan derzei ver uitroeijing vanwege de slechte maatregelen door middel van gecommitteerden (daggelders) wier belang het niet was, mede te werken tot spoedige beteugeling daarvan met dit stelsel brak, en ambtenaren naar de bedreigde streek zond, die zich met hart en ziel aan hunne taak wijdden, en met behulp der door den landeigenaar bezoldigde en door het Gouvernement aangestelde inlandsche hoofden, in ongelooflijk korten tijd de veepest in bedwang had; deze hoofden waren toen willige werktuigen in handen der heeren controleurs, terwijl onder deze zelfde hoofden, toen zij met de gecommitteerden werkten, de veepest steeds heviger om zich heen woedde.

Wat betreft de veiligheid van persoon en goed (ik noem dit nog het gewigtigste van de geheele zaak) heb ik mij zeiven eerst verscheidene keeren afgevraagd, alvorens dit neer te schrijven: weet ge welke verantwoording gij op u neemt'?

Na rijpe overweging kwam ik tot de conclusie, dat heel waarschijnlijk de veiligheid van persoon en goed nog meer zal te wenschen overlaten, na een eventueele convertering, omdat er dan geene landheeren meer in den omtrek van Batavia ')

») En hiervan is immers alleen sprake, zie bl. 120 van mr. C. Th. van Deventer"s Kcon. Bijdragen 1904.

Sluiten