Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer het te doen ware, zou naar mijne meening, de verdere inzinking van Java voorkomen kunnen worden, door het omgekeerde te doen, van hetgeen van hooger hand wordt voorgesteld, nl. de Gouvernementslanden om te zetten in particulier grondbezit.

Ik hoop met het vorenstaande eenigszins te hebben verklaard, aan welke omstandigheden het is toe te schrijven, dat de inlander over het algemeen op de particuliere landerijen economisch sterker is, dan zijn collega op de gouvernementslanden.

Op het grootste gedeelte der particuliere landen is de toestand zeker beter dan die op de gouvernementslanden, zooals die door den heer mr. Van Deventer beschreven wordt.

C. J. VAN MOTMAN.

Den Haag, Junij 1006.

De aankoop van het land Nanggoeng, — een slecht begin.

In de afdeelingen, waar het wetsontwerp tot wijziging en verhooging der indische begrooting voor 1906, ten behoeve van den terugkoop van particuliere landerijen op Java, is besproken, is getapt uit vele vaatjes.

Daar waren afgevaardigden, die de misstanden, naar veler meening aan particulier landbezit op Java verbonden, zoo erg niet vonden en, waar die misstanden niet konden worden ontkend, de oorzaak daarvan wilden zien toegeschreven aan het gebrekkige regeeringstoezicht. Anderen daarentegen waren van een tegenovergestelde meening en zouden wel ooren hebben naar wijziging van het reglement, ten einde meer afdoend toezicht mogelyk te maken, zelfs tot afschaffing bij de wet van de publiekrechtelijke bevoegdheden der landheeren.

Maar bij degenen, die het door minister Fock aangeprezen denkbeeld aanhingen, waren er verscheidene, die den aankoop van het land Nanggoeng, waartoe de regeering, wordt het ont-

Sluiten