Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoog; zij zouden het pand niet hooger durven taxeeren dan op hoogstens een ton.

Alle pogingen, door de Weeskamer gedaan, om het land te verhuren of te verkoopen, zijn mislukt

Volgens het door minister Fock aan de Tweede Kamer medegedeelde, heeft het land Nanggoeng eene totale oppervlakte van 11154 bouws, waarvan 535 bouws bestaat uit sawahs.

De geheele tjoeke brengt echter ongeveer op: 25000 bossen padi = ± 2500 picols, eene verkoopwaarde vertegenwoordigende van ± f 6250; de picol gerekend op f 2 50, de hoogste waarde die men er voor mag aannemen, daar op Nanggoeng roode rijst wordt geplant

He sawahs zijn er grootendeels afhankelijk van den regenval.

L itbreiding van sawahs is bijna onmogelijk door het zwaar geaccidenteerd terrein en de diep ingesneden bergstroomen met kolossaal verval, waardoor jaar in jaar uit de waterleidingen door bandjirs worden vernield. Er zijn dan ook op het geheele land geen 20 personen, die van het product hunner sawahs kunnen leven.

De minister wil een gedeelte van het land in erfpacht uitgeven, en beiekent dat daarvoor 1200 bouws tegen een canon van /'2.50 tot /"4 in aanmerking kunnen komen. Tot die gronden, in erfpacht uit te geven, zullen dan zeker ook moeten behooren de 720 bouw theeland en 68 bouw koffieland.

Nu is Nanggoeng een lange, smalle strook land, doorsneden en doorkruist door bergruggen, het C.oenoeng Seriboe-gebergte. De naam wijst reeds uit, dat het terrein zeer geaccidenteerd is, wat bovendien hieruit blijken kan, dat van Nanggoeng naar de uiterste grens, Preanger, de afstand bedraagt 21 paal en dat de hoogte, waarop het landhuis staat, 338,4 meter bedraagt, terwijl aan de Preangergrens het terrein 1760 meter hoog is.

De aanplant ligt zóó verspreid, dat men, of in de erfperceelen slechts kleine stukjes theetuin of koffieaanplant zal hebben, of grootere perceelen dan 500 bouws zou moeten uitgeven, wat weer niet kan, blijkens Stbl. 1870 no. 118, later nog verscherpt bij Stbl. 1893 no. 151. In elk erfpachtsperceel zal dus slechts een klein stuk in cultuur gebrachten grond komen te liggen. Bovendien zullen de in die stukken liggende sawahs moeten worden uitgemeten of door den erfpachtaanvrager worden overgenomen. Voor de benedengronden zullen zeker geen lief hebbers komen, daar die totaal uitgemergeld zijn.

Sluiten