Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan bestaat nog de kans, dat bij uitgifte in erfpacht Chineezen de hoogste bieders zullen blijken te zijn, wat niet aan te bevelen is, daar Nanggoeng bijzonder gunstig ligt voor den smokkelhandel, daar het aan de Preanger-regentschappen grenst en tevens aan het Bantarnsche.

Bij publieke inschrijving moeten de stukken vier maanden van te voren ter bezichtiging liggen voor belanghebbenden, ten kantore van den directeur van binnenlandsch bestuur of van iandbouw. De gegadigden kunnen daar kennis nemen van de voorwaarden, van meetbrief en van kaart.

In dat tijdsverloop zal, naar men ons verzekert, de bevolking, die thans volgens opgave van den minister, 4192 zielen telt, waarvan 1251 heerendienstplichtigen, waarschijnlijk geheel verloopen. Nu reeds heeft men te kampen met volksverloop, daalde bevolking de toestand tusschen hangen en wurgen, waarin het land op het oogenblik verkeert, niet vertrouwt. Toen het land in handen der Weeskamer overging, constateerde men ook reeds een belangrijk volksverloop. Ken inlander in de bovenstreken is wantrouwend van aard.

Tuinhuur wordt niet geheven, zegt de minister.

Tuinen noch vruohtboomen zijn dan ook, op enkele uitzonderingen na, op het land te vinden.

Hout-exploitatie is er niet mogelijk, daar de afvoerkosten hooger zijn dan de verkoopwaarde van het hout.

Hoog ingeschreven zal er, gelooven wij, op de uit te geven erfpachtsperceelen dan ook zeker niet worden.

Er is geen stukje effen terrein van eenige beteekenis te vinden en van een uit te geven uitgestrektheid van 500 bouws, zou, door het steile terrein, misschien hoogstens 1 i gedeelte in cultuur gebracht kunnen worden.

Daarom achten wij de proef, die de minister wil nemen, door Nanggoeng aan te koopen, eene verkeerde proefneming, die zeker onvoordeelig zal uitvallen.

Eenigen tijd geleden, toen Djamboe op publieke vendutie werd verkocht, zou de legeering in de gelegenheid geweest zijn een proef te nemen met aankoop van een particulier land, waarvan de resultaten gunstig zouden zijn uitgevallen; doch de regeering liet destijds deze schoone gelegenheid voorbijgaan, en een Chinees kocht het land.

In elk geval is de waardebepaling van f 260.000, zooals wij

Sluiten