Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven reeds opmerkten, geheel uit de lucht gegrepen. Aan de regeering kost het land 6 ton en zelfs meer, en dan zijn nog de indische weezen degenen, die, dank zij de eigenaardige administratie der Weeskamer, de dupe zijn der mislukte speculatie, daar zij het verlies te dragen hebben gehad der niet betaalde renten.

Het laatste rentecijfer voor de minderjarigen, door de Weeskamer, bedraagt dan ook slechts 3 pCt.

Een deficit van 6 pCt. over f 600.000 drukt zwaar op het betrekkelijk gering uitgezet kppitaal van de Weeskamer.

De minister van koloniën heeft als rendement van Nanggoeng becijferd f 4800 's jaars, wat uitkomt op 1.85 pCt. over de koopsom van f 260.000, maar op slechts 0.8 pCt. over den kostprijs van f 600.000.

De Weeskamer heeft zich met Nanggoeng bekocht en sterk ook, door af te gaan op de oude verpondingswaarde, die f 1.047.000 bedraagt. Om van de schadepost af te komen, is men op het denkbeeld gekomen, om het land door de regeering te laten aankoopen. Tot welken prijs? De werkelijke kostprijs zou al te dwaas zijn, — dan maar de verpondingswaarde, die toch ook nog veel te hoog is, en het overige als verlies af te schrijven.

Maar dit plan, hoe vernuftig ook, achten wij niet in het belang van den lande, omdat het een verkeerd licht zou werpen, op het stelsel van terugkoop der particuliere landerijen en dit in discrediet zou brengen.

Als men toch met Nanggoeng wil beginnen en daarvoor is veel te zeggen, ware het slechts om schoonschip te maken in de boeken der Weeskamer en aan de weezen weer te geven, hetgeen hun rechtens toekomt: een behoorlijke rente van hunne kapitalen, dat men dan het land late taxeeren, door bevoegde mannen en het voor dien prijs aankoope. De basis is dan gezond en of het restant, dat afgeschreven moet worden, een paar ton hooger is dan het geval zou zijn bij een aankoop op verpondingswaarde, doet feitelijk niets ter zake.

Het verschil tusschen de fictieve waarde van Nanggoeng: f 600.000, en de werkelijke waarde: f 100.000, moet toch dooide regeering te eeniger tijd worden aangezuiverd.

Door het land te koopen voor f 260.000, brengt men de som van bijpassing wel f 160.000 naar omlaag, maar begint men de

Sluiten