Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwe boekhouding op een wijze, die de kiem van mislukking in zich draagt.

Trouwens met die, als basis voor de voorgenomen transactiën aangenomen verpondingswaarde der particuliere landerijen, circa f 52 millioen, zal men nog verrassingen beleven.

De werkelijke waarde der hierbedoelde gronden is namelijk aanzienlijk hooger, wat voor niemand, die eenigszins op de hoogte is, een geheim is.

Nog eens het land Nanggoeng.

Gelijk bij nader onderzoek is gebleken, moet ook uit anderen hoofde, dan om de redenen, in het hoofdartikel in de Jarabode van Woensdag den 4den Juli vermeld, de aankoop door het gouvernement van het in de afdeeling Buitenzorg gelegen particulier land Nanggoeng voor de huidige verpondingswaarde van f 260.000 een weinig gelukkig begin worden genoemd van de uitvoering van het reeds lange jaren in overweging zijnd plan, om die landen tot het domein te doen terugkeeren. Wij wezen er reeds op, dat het land een lange, betrekkelijk smalle, naar het Zuiden sterk oploopende, strook grond vormt. De afstand van Noord tot Zuid bedraagt niet minder dan 21 palen, in het Zuiden grenst het land aan de residentie Preangerregentschappen. De ligging, ongeveer 25 palen van Buitenzorg, is bij uitstek ongunstig, daarbij komt nog, dat een behoorlijke weg, welke het land van het Noorden naar het Zuiden doorsnijdt, ontbreekt Luidens de memorie van toelichting, behoorende bij het betrekkelijk wetsontwerp, zal, na eventueelen overgang van Nanggoeng tot het gouvernement, het eigenlijk bestuur, onder het districhtshoofd van Leuwiliang, worden uitgeoefend door een onderdistrictshoofd met een schrijver, tevens onderhulpcollecteur en twee oppassers, terwijl de vier thans aanwezige kamponghoofden in functie zullen blijven als desahoofden. Nanggoeng zal derhalve een gouvernement enclave gaan vormen te midden van particuliere landerijen, een soort

4

Sluiten