Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landbouwer in de binnenlanden, er spoedig zijn welvaart mede zal verspelen.

Het einde daarvan moet zijn eene verarming der bevolking, dewelke ontevredenheid tot gevolg zal hebben. Daaraan zich onttrekken kan zij niet, eerstens doordat zjj zich niet kan loswerken uit het finantieele net, dat om haar wordt gespannen en tweedens, doordat zij ook intellectueel niet tegen den Chinees is opgewassen.

En de gevolgen van die ontevredenheid zullen zich weder openbaren in den gewonen nasleep van politie-zaken, omkoopingen, verhoogd godsdienstig leven en wat verder in den regel daaraan vast is.

Dan zal de thans gevolgde politiek blijken te zijn geweest eene kruideniers-politiek.

O zeker, bij het begin is geld binnen gekomen, zonder twijfel. Er zal bijvoorbeeld stellig „opgejaagd" worden, bij het bieden voor de uitgiften van het land Nanggoeng, met zjjne zoo gunstige afgelegen ligging aan de grenzen van Zuid-Bantam en Preanger, met zijne zoo sterk geaccidenteerde wegen, die heel wat wilskracht en lichaamskracht vergen van de ambtenaren die er langs moeten gaan ter controle. Veel oerwoud zal hier, zelfs bij een kostbaren koop, niet in exploitatie worden gebracht, daarvan kan men verzekerd wezen, als zijnde nuttig om de contróle te doen verslappen.

Maar waarschijnlijk zal het einde z\jn, dat Nanggoeng met hare buitengemeen goede bevolking een even buitengemeen lastig broeinest zal worden van allerlei soort ongerechtigheden, en ten slotte veel, zeer veel geld zal kosten aan de Regeering.

Ook bij deze zaak zal wel weer blijken dat de schijn voor het icezen is genomen Zeker, er bestaan op sommige particuliere landerijen toestanden die niet gehandhaafd kunnen worden. Daarover zal een ieder het wel eens zijn. Maar het vervangen van iederen landeigenaar, - waaronder zich toch ook velen bevinden bij wien de belangen der opgezetenen van hunne gronden een groote plaats innemen, — door een individu, wie ook. „die het hoogste bod doet", zonder dat terzelfder tyd

Sluiten